CZECH Stability Award 2018 Online order
call us +420 519 515 310
Special Offers

Hotel IRIS*** – Online Order of our Services

Order our services, accommodation or wellness treatments for your private or corporate events.

Please fill in the following order form

Name of event

Check-in and check-out

Check-in *
Check-out *

No. of rooms

Single room Double room Room with more beds Suite

Number of guests

Total number Out of which children Age
Out of which seniors (55+)  

Information

Name * Company
Surname * Phone *
Country Fax
Street * E-mail *
City *  
ZIP code *  

Confirmation of your booking

E-mail Phone Fax
We require settlement of a pro forma invoice in case of events the length of which exceeds one day.

Detailed information

Společnost VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00, IČ: 46964541, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Brně, spis.zn. C. 6656 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), v zájmu zajištění ochrany osobních údajů zájemců o ubytování, jakožto subjektů údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), vás jako informuje v souladu s čl. 13 GDPR o tom, že o zájemcích o ubytování a další služby zpracovává následující osobní údaje:

Osobní údaj Účel zpracování, Právní základ zpracování Potenciální příjemci osobních údajů

Zájemci o ubytování a další služby

  • jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo,
  • e-mailová adresa

Zpracování nabídky ubytování na základě poptávky zájemce o ubytování, rezervace ubytování

  • Právní základ: provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Zaměstnanci Společnosti, statutární orgány Společnosti, správce IT programů, účetní, daňoví a právní poradci

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a poté budou vymazány.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým Údajům, jejich opravu (resp. doplnění) nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování (viz výše bod 6 Souhlasu), máte právo na přenositelnost Údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz),  máte-li za to, že Správce při zpracování Údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Security text: Please type security code (as in picture shown)

WELLNESS HOTEL IRIS***

Lužní 215, Pavlov, 692 01 Mikulov

Reception: +420 519 515 310

Write to us: hotel.iris@vasstav.cz

Book your stay today